ประกาศราคากลางจัดจ้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น สะอาด ถูกสุขลักษณะ ภายในภายนอกของูนย์พัฒนาเด็กเล้กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น